444 դիտում, 2020.07.02 14:45

Կառավարությունը թույլատրեց «Քվանտ» վարժարանին կազմակերպել անգլերենով կրթություն

Կառավարությունը թույլատրեց «Քվանտ» վարժարանին կազմակերպել անգլերենով կրթություն

Կառավարությունը թույլատրեց «Քվանտ» վարժարանին 2020/2021 ուսումնական տարվանից միջնակարգ կրթության երրորդ աստիճանի 11-րդ և 12-րդ դասարաններում իրականացնել «Միջազգային բակալավրիատի դիպլոմա» ծրագիրը՝ անգլերենով, 3 տարի ժամկետով։ Ըստ հիմնավորման, վարժարանի կողմից անգլերենով «Միջազգային բակալավրիատի դիպլոմա»  ծրագիրը իրականացվում է 2011 թվականից՝ համաձայն ՀՀ կառավարության որոշման: «Միջազգային բակալավրիատի դիպլոմա» ծրագրի իրականացման ընթացքում «Քվանտ» վարժարանի շրջանավարտների ﬕջին գնահատականը էապես բարձր է նույն ծրագրով սովորող աշխարհի մյուս դպրոցների շրջանավարտների ﬕջին գնահատականից՝ հաճախ 4-5 ﬕավորով։

Կարճ ժամանակահատվածում «Քվանտ» վարժարանի «Միջազգային բակալավրիատի դիպլոմա» ծրագրի բոլոր ուսուցիչները ճանաչվել են որպես առաջատար ուսուցիչներ և ստացել են Միջազգային բակալավրիատի քննող ուսուցչի կարգավիճակ: 2016թ․ «Քվանտ» վարժարանի երաշխավորությամբ տպագրվել է «Medieval History of Armenia» անգլալեզու ուսուﬓական ձեռնարկը վարժարանի «Միջազգային բակալավրիատի դիպլոմա» ծրագրի համար: Ձեռնարկի մշակմանը ներգրավված են եղել նաև «Միջազգային բակալավրիատի դիպլոմա» ծրագրի աշակերտները: Մինչև հրատարակվելը այն փորձարկվել է 3 տարի։

Այժմ «Քվանտ» վարժարանը ստեղծում է ևս ﬔկ երկլեզու (հայերեն և անգլերեն) դասագիրք հայոց պատմության ամբողջական ծրագրի համար (հնագույն ժամանակներից ﬕնչև ﬔր օրեր):

Այս որոշման նախագծի  ընդունմամբ կկարգավորվեն Սփյուռքից Հայաստան վերադարձած և հայերենին բավարար չափով չտիրապետող հայ երիտասարդների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող օտարերկրյա քաղաքացիների կրթությանն առնչվող խնդիրները: