ՀՅԴ Հունաստանի կոմիտեի կազմակերպմամբ` նշվել է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության 25-ամյակը

Յու­նա­հա­յու­թիւ­նը ­Սեպ­տեմ­բե­րի եր­րորդ շա­բա­թա­վեր­ջը նուի­րեց ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեանց 25ա­մեա­կի տօ­նա­կա­տա­րու­թեանց։
hyd-hunastan

Յու­նա­հա­յու­թիւ­նը ­Սեպ­տեմ­բե­րի եր­րորդ շա­բա­թա­վեր­ջը նուի­րեց ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեանց 25ա­մեա­կի տօ­նա­կա­տա­րու­թեանց։

Շա­բաթ՝ ­Սեպ­տեմ­բեր 17ի ե­րե­կո­յեան ­Քո­մո­թի­նիի մէջ ­Հիւ­սի­սա­յին Յու­նաս­տա­նի հա­յու­թիւ­նը, իսկ ­Կի­րա­կի՝ ­Սեպ­տեմ­բեր 18ի ե­րե­կո­յեան Ա­յոս ­Սոս­թիի մէջ ա­թե­նա­հա­յու­թիւ­նը ըն­դա­ռա­ջե­ցին Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Կ. ­Կո­մի­տէի կազ­մա­կեր­պած եւ հայ­կա­կան զոյգ հան­րա­պե­տու­թեանց հիմ­նադ­րու­թեան 25ա­մեա­կին նուի­րո­ւած հան­դի­սու­թեանց։

fotorcreated

Զոյգ հան­դի­սու­թեանց ըն­թաց­քին օ­րո­ւան պատ­գա­մը փո­խան­ցեց Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ան­դամ ըն­կեր ­Կի­րոյ ­Մա­նո­յեան, որ իր խօս­քը կեդ­րո­նա­ցուց հայ­րե­նի հո­ղի վրայ ա­զատ ու ան­կախ ապ­րե­լու հայ ժո­ղո­վուր­դի ան­կապ­տե­լի ի­րա­ւուն­քին եւ ան­խոր­տա­կե­լի կամ­քին վրայ, ո­րոնց փա­ռա­հեղ վկա­յու­թիւ­նը կը հան­դի­սա­նայ ­Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեանց նո­ւա­ճած ան­կա­խու­թեան 25ա­մեայ ու­ղին՝ իր յաղ­թա­հա­րած ե­րէ­կի դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րով եւ ներ­կա­յիս դի­մագրա­ւած մար­տահ­րա­ւէր­նե­րով։

Հ.Յ.Դ. եւ Սիրիզա կուսակցութեան միջեւ հանդիպում

Ուր­բաթ՝ 16 ­Սեպ­տեմ­բեր 2016ի կէ­սօ­րին, նա­խօ­րօք դա­սա­ւո­րու­մով, Ա­թէն­քի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հան­դի­պում Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան եւ ­Սի­րի­զա իշ­խող կու­սակ­ցու­թեան մի­ջեւ։ ­Հան­դի­պու­մին կը մաս­նակ­ցէին Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ան­դամ եւ ­քա­ղա­քա­կան ­Հար­ցե­րու պա­տաս­խա­նա­տու ընկ. ­Կի­րոյ ­Մա­նո­յեան եւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդր. ­Կո­մի­տէի ան­դամ­ներ՝ ըն­կեր­ներ ­Սեր­գօ ­Գու­յում­ճեան եւ ­Զա­ւէն Գ­նու­նի։
fotorcreated
Սի­րի­զա­յի կող­մէ ներ­կայ ե­ղան կու­սակ­ցու­թեան ընդհ. քար­տու­ղար ­Բա­նա­յեո­թիս ­Ռի­ղաս եւ ար­տա­քին հար­ցե­րու խորհր­դա­տու ­Նեք­թա­րիոս ­Պուղ­տա­նիս։ ­Հան­դի­պու­մը կա­յա­ցաւ սի­րա­լիր մթնո­լոր­տի մէջ, ո­րուն ըն­թաց­քին Հ.Յ.Դ. պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը ներ­կա­յա­ցուց Ար­ցա­խի հիմ­նա­հար­ցը ու տա­րա­ծաշրջա­նի զար­գա­ցում­նե­րը, ­Հայ ­Դա­տի մի­ջազ­գա­յին հե­տապնդ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ հայ եւ յոյն պե­տու­թեանց յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը եւ գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը։

Ն­շո­ւե­ցան եր­կու կու­սակ­ցու­թեանց մի­ջեւ յա­րա­բե­րու­թեանց զար­գաց­ման հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը։ ­Յու­նա­կան կող­մը եւս ներ­կա­յա­ցուց եր­կիրն ու պե­տու­թիւ­նը յու­զող հար­ցեր եւ յա­տուկ անդ­րա­դարձ ե­ղաւ յու­նա­հայ հա­մայն­քին հա­մար։ ­Հան­դիպ­ման ա­ւար­տին, եր­կու պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն­նե­րը հա­մա­ձայ­նե­ցան շա­րու­նա­կել եր­կող­մ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը՝ գոր­ծակ­ցու­թեան դաշ­տը ընդ­լայ­նե­լու հե­ռան­կա­րով։

azator.gr

*

*